Δικαιολογητικά για την Αγοραπωλησία Ακινήτου

Δικαιολογητικά για την Αγοραπωλησία Ακινήτου

Δικαιολογητικά για την Αγοραπωλησία Ακινήτου

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου για την ομαλή ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας είναι τα παρακάτω:

 

1. Φορολογική ενημερότητα του πωλητή

2. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση μη οφειλής από το αρμόδιο τμήμα ΙΚΑ

4. Βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ

5. Πιστοποιητικό ΔΟΥ περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς-δωρεάς

6. Τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου 

7. Πιστοποιητικό μετεγγραφής στο υποθηκοφυλακείο 

8. Βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με τον νόμο ν.4495/2017

9. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

10. Τοπογραφικό διάγραμμα εάν πρόκειται για αγροτεμάχιο ή οικόπεδο

11. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εάν πρόκειται για ακίνητο +50τμ

12. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας για κάθε ακίνητο μετά του ‘83

13. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι το ακίνητο συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση Ε9

14. Πιστοποιητικό ότι καταβλήθηκε το Ενιαίο Τέλος Ακινήτου

15. Φωτοτυπία ταυτότητας που θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του πωλητή

 

 

 More articles